Polska Grupa Doradców Finansowych

Misja

Kategoria:

Misją i celem profesjonalnych doradców finansowych jest:

  • zapewnienie klientowi kompleksowej pomocy w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych
  • definiowanie wraz z klientem jego potrzeb finansowych
  • przekazywanie klientowi wiedzy w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, giełd papierów wartościowych itd. 
  • dbałość i doradztwo w zakresie podatków, spadków, darowizn, zabezpieczenia i ochrony majątku.
  • wpływanie na efektywność pomnażania zasobów finansowych klienta
  • tworzenie, poprzez swoje kompetencje, pozytywnego wizerunku instytucji i partnerów finansowych

Doradca Finansowy działa według standardów planowania finansowego, w oparciu o amerykańskie i europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO (International Organization of Standarding) w zakresie usług finansowych planowania finansów osobistych, uwzględniających:

  • Profesjonalizm - najwyższą jakość świadczonych usług
  • Etykę zawodu Doradcy Finansowego - poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje
  • Zasady planowania finansowego - kompletność materiałów, rozumienie potrzeb klienta, budowa indywidualnego, rzetelnego planu finansowego, zapewnienie klientowi pełnej świadomości podjętych decyzji
  • Etapy planowania finansowego - określenie celów klienta i zasad współpracy, określenie informacji, jakie muszą być zebrane w trakcie opracowywania planu finansowego, szczegółowa analiza planu finansowego, argumentacja doboru określonych produktów finansowych, prowadzenie dokumentacji, monitoring i weryfikacja w trakcie realizacji planu: stały kontakt z klientem